หัวข้อเอกสาร
หนังสือขอยืมชุดเพื่อนำมาใช้ประกอบการแสดงแสง เสียง งานประเพณีนบพระ เล่นเพลง ประจำปี ๒๕๕๒
หนังสือขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมงานแถลงข่าว การจัดงานประเพณี นบพระ-เล่นเพลง ปี ๒๕๕๒
หนังสือเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีนบพระ เล่นเพลง ประจำปี ๒๕๕๒
หนังสือโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับประเทศเวียดนามกลาง
หนังสือการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาในส่วนที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งว่าง
หนังสือตอบรับเอกสารวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร ๐๐๓๑ / ว ๑๔๑
โครงการโทรทัศน์วัฒนธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชร
รายงานการประชุมเตรียมการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมภาคเหนือ
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมเหนือ ปี ๒๕๕๒
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๒
แบบเสนอโครงการแผนทุนอุปถัมภ์เชิงรุกเพื่อทดแทนธุรกิจแอลกอฮอล์ โดย (สคล.) และ สสส.
แผนปฏิบัติการโครงการงานมหกรรมวัฒนธรรมภาคเหนือ
แบบเต้นท์วัฒนธรรม ๑๖ จังหวัดและโซนวัฒนธรรม
แบบเสนอโครงการสื่อพื้นบ้าน สสส อ.สันติ อภัยราช
หนังสือส่งการแสดงพื้นบ้าน“เพลงฉ่อยโบราณ” ของอำเภอคลองขลุง ในการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๕๓
หนังสือขอการสนับสนุนการจัดพิมพ์ หนังสือวัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
สรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม สภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี ๒๕๕๒
รูปเล่ม-สรุปผลการดำเนินงาน ๒๕๕๒