| หน้าหลัก | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการ | กิจกรรม | ห้องภาพ | ข่าว | ติดต่อเรา | สมุดเยี่ยมชม |

 สรุปผลการดำเนินงาน
สภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑

โครงการ
หมู่บ้านวัฒนธรรมย้อนอดีตเมืองกำแพงเพชร

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีเวทีในการแสดง และถ่ายทอดให้ผู้สนใจได้ศึกษาเรียนรู้
๒. เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้คนในท้องถิ่นเกิดความรัก หวงแหน และเห็นคุณค่า ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนเอง ร่วมมือร่วมใจในการดูแลรักษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของจังหวัดกำแพงเพชร
๓. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดกำแพงเพชรให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

การดำเนินงาน
จัดแสดงวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประเพณี อาหาร การละเล่น และดนตรีพื้นบ้าน ทั้ง ๑๑ อำเภอ จัดโดยสภาวัฒนธรรมอำเภอทุกอำเภอ

งบประมาณ

ภาพกิจกรรม

   

   

   

   

   

   

   

โครงการ
จัดการแสดงแสง เสียง งานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง

วัตถุประสงค์
๑. เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวกำแพงเพชรให้คงอยู่สืบไป
๒.เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และประวัติความเป็นมาของจังหวัดกำแพงเพชร

การดำเนินงาน
การแสดงแสง เสียง ประกอบจินตนาการ เรื่อง “ธรรมนาคร สถิตาภรณ์ กำแพงเพชร” ประกอบด้วย ระบำมรดกโลกชุด กำแพงเพชรบุรีศรีวิมลาสน์ ที่มาของประเพณีนบพระ เล่นเพลง ระบำคล้องช้าง สงครามผู้ชนะสิบทิศตีเมืองกำแพงเพชร พระพุทธเจ้าหลวงกับเมืองกำแพงเพชร และจินตลีลาชุดกำแพงเพชรใต้ร่มพระบารมี

งบประมาณ
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรจำนวนแปดแสนห้าหมื่นบาท

ภาพกิจกรรม

   

   

 

    

    

     

    

 

 

 

 

โครงการ
โทรทัศน์วัฒนธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชร

วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่เรื่องราวของจังหวัดกำแพงเพชรให้ประชาชนที่สนใจได้รับทราบทั่วโลก

การดำเนินงาน
ทำการบันทึกลง Video Google  ออกอากาศทั่วประเทศไทยทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ขณะนี้ดำเนินการไปแล้วประมาณ ๕๐๐ เรื่อง รายการโทรทัศน์วัฒนธรรม  จำแนกหัวข้อได้ดังต่อไปนี้

  1. พระมหากษัตริย์กับเมืองกำแพงเพชร
  2. แหล่งท่องเที่ยวและภูมิปัญญากำแพงเพชร
  3. วัดโบราณในจังหวัดกำแพงเพชร
  4. คหกรรมศิลป์ในจังหวัดกำแพงเพชร
  5. การแสดงพื้นบ้านจังหวัดกำแพงเพชร
  6. วัฒนธรรมประเพณีในจังหวัดกำแพงเพชร

งบประมาณ
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ปีละหนึ่งแสนบาท

ภาพกิจกรรม