| หน้าแรก | สภาวัฒนธรรมจังหวัด | สภาวัฒนธรรมอำเภอ | สภาวัฒนธรรมตำบล | สภาวัฒนธรรมหมู่บ้าน |
 
     
 
คณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
 
     
 
   

นาย สันติ อภัยราช

ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร

   
 

นาย จุลพันธ์ ทับทิม

รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด

ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอพรานกระต่าย

 

นาย ธำรง จันคง

รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด

ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอลานกระบือ

 

นายเกรียงศักดิ์  รักพานิชมณี

ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขาณุวรลักษบุร

นายสุวิทย์       รัตนากร

ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบึงสามัคคี

นายไพศาล   เรียนทัพ

ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมือง

นายอุดมทรัพย์  นาคพงษ์

ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอคลองลาน

นายสวัสดิ์      มุ่งงาม

ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอปางศิลาทอง

นายดอกรัก  สมนึก

ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอทรายทองวัฒนา

นางมยุรี    ทรัพย์ประสม

ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอคลองขลุง

นางสุมาลี    อินทอง

ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอไทรงาม

นายบุญส่ง    บุตรดี

ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอโกสัมพีนคร

 

นายเรืองศักดิ์ แสงทอง

กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัด

นางประจวบ เกษรา

กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัด

นายมาณพ   ศิริไพบูลย์

กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัด

นางสุปราณี   แสงทอง

กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัด

นายวันเชิด   กิตติขจร

กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัด

นายบุึญยืน เนียมรัตน์

กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัด

 

 

 

 

 

 

นายเกียรติชัย ติรณศักดิ์กุล

กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัด

 

นายสังวรณ์ กรณ์พิทักษ์

กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัด

 

 

 

 

 

 

นายมะลิน พูลเขีบว

กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัด

 

 

นางนงลักษณ์   เพ็งดิษฐ์

เลขาธิการสภาวัฒนธรรมจังหวัด

 

นางเตือนใจ   ถมอินทร์

ผู้ช่วยเลขาธิการสภาวัฒนธรรมจังหวัด