จดหมายเหตุวัฒนธรรมกำแพงเพชร โดย อาจารย์สันติ อภัยราช
สิงหาคม 14, 2020, 06:08:30 am *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
ข่าว: จดหมายเหตุวัฒนธรรมกำแพงเพชร โดย อาจารย์สันติ อภัยราช
ยินดีต้อนรับสมาชิก และผู้เยื่ยมชมทุกๆท่าน
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ ค้นหา ปฏิทิน เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
หน้า: [1]
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: ( ชื่อวิชาภาษาไทย) วรรณกรรมปัจจุบัน (1253204)  (อ่าน 4486 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
apairach
Administrator
Hero Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1320


ดูรายละเอียด อีเมล์
| |
« เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2014, 05:56:07 pm »

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา                 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
คณะ/โปรแกรมวิชาวิชา             คณะครุศาสตร์  
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป
1.   รหัสและชื่อรายวิชา
                ( ชื่อวิชาภาษาไทย) วรรณกรรมปัจจุบัน (1253204)   
                (ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ). Contemporary  Literature
2.   จำนวนหน่วยกิต
3(3-0-6)
3.   หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย
หมวดวิชา        ?   ศึกษาทั่วไป
                    R    เฉพาะด้าน
                         ?    เฉพาะด้านเลือก
4.   อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
 อาจารย์นันทิพัฒน์  เพ็งแดง (อ.สันติ อภัยราช)

5.   ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
         ภาคการศึกษาที่ 1 /2556  / ชั้นปีที่ 3
6.   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites)(ถ้ามี)
ไม่มี
7.   รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)(ถ้ามี)
ไม่มี
8.   สถานที่เรียน
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
9.   วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด-

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1.   จุดมุ่งหมายของรายวิชา
      1.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวรรณกรรมปัจจุบัน  
      1.2 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และเปรียบเทียบวรรณกรรมปัจจุบันประเภทต่างๆ
         1.3 เพื่อให้ผู้เรียนศึกษาวรรณกรรมปัจจุบันบางเรื่องบางประเภทอย่างละเอียด
2.   วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมปัจจุบัน ที่เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงของกระแสวิชาการ  กระแสสังคม  และกระแสโลก    
2.2  เพื่อใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
2.3  เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในด้านคุณธรรมจริยธรรม   ด้านความรู้   ด้านทักษะทางปัญญา    ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   และด้านทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ
1.   คำอธิบายรายวิชา
         ศึกษาวรรณกรรมปัจจุบันประเภทต่างๆ โดยเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบวรรณกรรมปัจจุบันประเภทต่างๆ  โดยเน้นลักษณะเฉพาะ แนวคิดและคุณค่า ทั้งนี้เลือกศึกษาวรรณกรรมปัจจุบันบางเรื่องและบางประเภทอย่างละเอียด
2.   จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย   สอนเสริม   การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน   การศึกษาด้วยตนเอง
บรรยาย 45 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา   สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย   ไม่มี   3
3.   จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ ประมาณ 1 ชั่วโมงต่อ สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1.   คุณธรรม จริยธรรม
1.1.   คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
ความมีระเบียบวินัย  การตรงต่อเวลา  ความซื่อสัตย์  คุณธรรมจริยธรรม เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม
1.2. วิธีการสอน
การบรรยาย  อธิบาย แบ่งกลุ่มผู้เรียน และการนำเสนอความรู้ของผู้เรียน โดยเน้นรูปแบบผู้เรียนเป็นสำคัญ พร้อมทั้งศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
1.3. วิธีการประเมินผล
ประเมินผลตามเกณฑ์ การให้คะแนนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
คะแนนแบ่งออกเป็น 70 : 30 ไม่เข้าเรียนเกิน  4 ครั้งหมดสิทธิ์สอบ
2.   ความรู้
2.1.   ความรู้ที่ต้องได้รับ
ทราบประเภทของวรรณกรรมปัจจุบันประเภทต่างๆ โดยเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบวรรณกรรมปัจจุบันประเภทต่างๆ  โดยเน้นลักษณะเฉพาะ แนวคิดและคุณค่า ทั้งนี้เลือกศึกษาวรรณกรรมปัจจุบันบางเรื่องและบางประเภทอย่างละเอียด   
2.2.   วิธีการสอน
 การบรรยาย
    การนำเสนอตัวอย่าง
   การค้นคว้านำเสนอของนักศึกษา
    การสร้างผลงานของนักศึกษา  
    การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน
2.3.   วิธีการประเมินผล
     ทดสอบจากแบบทดสอบ
     ประเมินจากผลงานของนักศึกษา
3.   ทักษะทางปัญญา
3.1   ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
   การคิดและวิเคราะห์อย่างมีระบบเป็นเหตุเป็นผล
   
3.2   วิธีการสอน
   การบรรยาย  การนำเสนอตัวอย่าง  การให้นักศึกษาวิเคราะห์   การศึกษาค้นคว้าและกิจกรรมกลุ่ม

3.3  วิธีการประเมินผล
    การสังเกตการณ์
    แบบทดสอบ
ประเมินผลจาการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
4.   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1.   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
   พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตัวเอง  และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
 การทำงานกลุ่มและการนำเสนองานกลุ่มในแต่ละครั้ง  การเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาเองหากขาดเกินระเบียบของมหาลัยคือต้องมีเวลามากกว่าร้อยละ 80 ถือว่าหมดสิทธิ์สอบ
4.2.   วิธีการสอน
การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
การนำเสนอผลงานหน้าชั้น
การทำงานกลุ่ม
การทำแบบทดสอบ
4.3.   วิธีการประเมินผล
การสังเกตการณ์ในการทดสอบแต่ละครั้ง  และคะแนนจากแบบประเมิน การทำงานกลุ่มและการนำเสนอผลงาน
5.   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1.   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
การศึกษาค้นคว้าจาก เว็บไซด์ สื่ออิเล็กทรอนิคส์
5.2.   วิธีการสอน
การบรรยาย การหาข้อมูลจากเว็บไซด์
5.3.   วิธีการประเมินผล
ปริมาณเนื้อหาและคุณภาพของงานในแต่ละครั้ง
6.   ทักษะพิสัย
6.1.   ทักษะพิสัยที่ต้องพัฒนา-
6.2.วิธีการสอน
-
6.3.วิธีการประเมินผล
-

หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล

1.   แผนการสอน
สัปดาห์ที่   หัวข้อ/รายละเอียด   จำนวนชั่วโมง   กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้   ผู้สอน
1   แนะนำรายวิชา  เกณฑ์และข้อตกลงในการสอน   3   บรรยายและให้นักศึกษาพูด/เขียนความต้องการโดยไม่ต้องลงชื่อ มอบหมายงาน    อ.นันทิพัฒน์

2   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณกรรม    3   บรรยาย  PowerPoint
   อ.นันทิพัฒน์

3   วิวัฒนาการวรรณกรรมไทย   3   บรรยาย  PowerPointมอบหมายงานศึกษาค้นคว้า   
อ.นันทิพัฒน์
4   ทดสอบเก็บคะแนนเรื่อง ประวัติวรรณกรรมปัจจุบัน   3   ข้อสอบแบบอัตนัยและปรนัย   
อ.นันทิพัฒน์
5   แนวคิด  วิเคราะห์สภาพและแนวโน้มของการสร้างวรรณกรรมปัจจุบันตั้งแต่เริ่มต้น  จนถึงปัจจุบัน   3   บรรยาย  มอบหมายงาน
เลือกเรื่องที่สนใจเพื่อนำเสนอ(10คะแนน)   อ.นันทิพัฒน์
6    แนวทางการวิจารณ์วรรณกรรมและทฤษฎีต่างๆ      บรรยาย  PowerPoint
   อ.นันทิพัฒน์
7    แนวทางการวิจารณ์วรรณกรรมและทฤษฎีต่างๆ (ต่อ)   3   บรรยาย  มอบหมายงาน
เลือกเรื่องที่สนใจเพื่อนำเสนองานกลุ่ม (10คะแนน)   อ.นันทิพัฒน์
8   ทดสอบกลางภาค         
9   วรรณกรรมเรื่องสั้นวรรณกรรมนวนิยาย   3   บรรยาย  PowerPoint   อ.นันทิพัฒน์
10   วรรณกรรมเรื่องแปล   3   บรรยาย  PowerPoint    อ.นันทิพัฒน์
11   วรรณกรรมร้อยกรองวรรณกรรมการละคร   3   บรรยาย  PowerPoint   อ.นันทิพัฒน์

12   วรรณกรรมหนังสือพิมพ์
วรรณกรรมการ์ตูน   3   บรรยาย  PowerPoint   อ.นันทิพัฒน์

13   วรรณกรรมสำหรับเด็ก   3   บรรยาย  PowerPoint   อ.นันทิพัฒน์
14   วรรณกรรมในแบบเรียน   3   ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   อ.นันทิพัฒน์
15    นำเสนองาน
   3   การนำเสนองานของนักศึกษา และการสัมมนากลุ่ม บรรยาย  PowerPoint   อ.นันทิพัฒน์

16   สอบปลายภาค         
2.   แผนการประเมินผลการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้   วิธีการประเมินผลการเรียนรู้   สัปดาห์ที่ประเมิน   สัดส่วนของการประเมินผล

   การเข้าชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา ขาด  ได้ไม่เกิน 4 ครั้ง ขาดหนึ่งครั้งหัก 2.5 คะแนน ครบ 4    ตลอดภาคการศึกษา   10 คะแนน

   ตรวจงานและทดสอบด้วยอัตนัย เรื่องและประวัติวรรณกรรมปัจจุบัน    สัปดาห์ที่ 4    10 คะแนน

   สอบกลางภาค  แบบทดสอบ แบบอัตนัย  และ ปรนัย     สัปดาห์ที่ 8   20 คะแนน
   การนำเสนองาน (งานเดี่ยว/งานกลุ่ม)   สัปดาห์ที่  5 7 และ 15   30 คะแนน
   สอบปลายภาค ข้อสอบอัตนัย   สัปดาห์ที่ 16   30 คะแนน
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่   ผลการ
เรียนรู้   วิธีการประเมิน   สัปดาห์ที่
ประเมิน   สัดส่วนของการ
ประเมินผล
1      สอบกลางภาค
สอบปลายภาค   8
16   20%
40%
2      การทำรายงาน   13-15   10%
3      แบบทดสอบและแบบฝึก   ตลอดภาค
การศึกษา   20%
4      การเข้าชั้นเรียน   ตลอดภาค
การศึกษา   10%
การประเมินผล
ระดับคะแนนความหมายของผลการเรียน   ระดับคะแนน  ค่าระดับคะแนน
A   ดีเยี่ยม (Excellent)         80-100      4.00
B+  ดีมาก (Very Good)      75-79      3.50
B   ดี (Good)            70-74      3.00
C+ ดีพอใช้ (Fairly Good)      65-69      2.50
C  พอใช้ (Fairly)         60-64      2.00
D+ อ่อน (Poor)            55-59      1.50
D  อ่อนมาก(Very Poor )      50-54      1.00
E ตก (Fail)            0-49      0.00หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1.   เอกสารและตำราหลัก
วรรณกรรมปัจจุบัน. ไพรถ  เลิศพิริยกมล. ฝ่ายเอกสารตำรา  สำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฎธนบุรี   
เอกสารและข้อมูลสำคัญ (เว็บไซด์ www.googel.com  หนังสือในศูนย์วิทยาบริการ
2.   เอกสารและข้อมูลแนะนำ
15 ปี ซีไรต์. กรุงเทพฯ : สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยฯ, 2536.
วรรณกรรมปัจจุบัน. ไพรถ  เลิศพิริยกมล. ฝ่ายเอกสารตำรา  สำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฎธนบุรี

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา
1.   กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
-   ประเมินจากแบบทดสอบ ในการสอบแต่ละครั้งนักศึกษาได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนถือว่าผ่าน  และใช้การประเมินจากการสังเกตการณ์ ความสามารถและความชำนาญของนักศึกษาในแต่ละหัวข้อ
2.   กลยุทธ์การประเมินการสอน
ใช้กลยุทธ์ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนดังนี้
สังเกตความสามารถและความชำนาญการของนักศึกษา  ความสนใจและการให้ความร่วมมือของผู้เรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา  และใช้แบบประเมินนักศึกษาต่อผู้สอน และผลการสอบประมวลความรู้
3.   การปรับปรุงการสอน
      - การจัดการวิจัยในชั้นเรียน
   - การจัดสัมมนาการจัดการเรียนการสอน
4.   การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
-   ก่อนการเรียนในรายวิชาได้มีการแจ้งเกณฑ์และทำการตกลงการให้คะแนนแก่นักศึกษาได้รับทราบและทำข้อตกลงทั้งอาจารย์และนักศึกษา  ตลอดภาคการศึกษามีการรายงานผลคะแนนของนักศึกษาทุกครั้ง เพื่อให้นักศึกษาทราบและปรับปรุง มีมาตรการในการติดตามงานที่มอบหมายหากไม่ส่งตามกำหนดเวลามีการปรับคะแนน อีกทั้งชี้แจงการให้คะแนนในการทำงานแต่ละชิ้นว่ามีที่มาที่ไปเช่นใดโดยใช้การสังเกต   การสอบถามนักศึกษา  การตรวจงานของนักศึกษา  รวมถึงพิจารณาจากผลการสอบ รวมถึงการใช้ใช้การสังเกต              การสอบถามนักศึกษา  การตรวจงานของนักศึกษา  รวมถึงพิจารณาจากผลการสอบ
5.   การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ในการวางแผนการเรียนในรายวิชานี้มีดังนี้
1.  กำหนดข้อตกลงและทำการชี้แจงแก่นักศึกษาเรื่องการเรียนการสอนและเกณฑ์การประเมินผล
ที่เป็นการยอมรับระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน
2. จากผลการเรียนของนักศึกษาอาจารย์ผู้สอนต้องมาทำการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของเนื้อหาวิชา อาจารย์ผู้สอน นักศึกษาและสภาพแวดล้อมของการเรียน
3. ทำการศึกษาวิจัยจากปัญหาที่ได้ในข้อ 2  เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในครั้งต่อไป
   4. ปรับปรุงการสอนรายวิชาทุก 3 ปี
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC | Thai language by ThaiSMF Valid XHTML 1.0! Valid CSS!