จดหมายเหตุวัฒนธรรมกำแพงเพชร โดย อาจารย์สันติ อภัยราช

หมวดหมู่ทั่วไป => จดหมายเหตุวัฒนธรรมกำแพงเพชร => ข้อความที่เริ่มโดย: apairach ที่ สิงหาคม 15, 2022, 04:12:41 pmหัวข้อ: รู้ทัน และป้องกัน การทุจริต ประพฤติมิชอบ ในวงราชการ (ฉบับย่อ) ๑, การติดสินบน ในป
เริ่มหัวข้อโดย: apairach ที่ สิงหาคม 15, 2022, 04:12:41 pm
รู้ทัน และป้องกัน การทุจริต ประพฤติมิชอบ ในวงราชการ (ฉบับย่อ)
๑, การติดสินบน ในประวัติศาสตร์
   ๑.๑ พระยาจักรี รับสินบนเป็นไส้ศึก ให้อยุธยา
   ๑.๒ นายแสนตำนาน บ่อสามแสน กำแพงเพชร
        ๑.๓ พระยากำแพง ถูกฟ้อง เรื่องการทุจริต ต่อหน้าที่
๒. การทุจริต ประพฤติมิชอบ เดิมเรียกว่า ฉ้อราษฎร์ บังหลวง
๓. การพัฒนาการทุจริต และประพฤติมิชอบ
   ๓.๑ การรับสินบน การให้สินบท
        ๓.๒ การรวมมือกัน ทุจริต ระหว่างข้าราชการ พ่อค้า ผู้รับเหมา ประชาชน
       ๓.๓  การทุจริต เชิงนโยบาย ร้ายแรงมาก
๔. รูปแบบการทุจริต
   ๔.๑ ทุจริตสีดำ    คน รับไม่ได้
       ๔.๒   ทุจริตสีเทา   รับได้บางคน
       ๔.๓   ทุจริตสีขาว   การใช้อภิสิทธิ์
๕. เราเคยชินกับการทุจริต หรือ
        ๕.๑ ส่วนใหญ่เคยรับว่าเยเกี่ยวข้อง
        ๕.๒  ร้อยละ ๙๐ ยอมรับว่าเคยลัดคิว
         ๕.๓ ร้อยละ ๘๐ เคยรับสินบน
            ๕.๔ ร้อยละ๘๑ ยอมรับว่า เคยใช้ของหลวง ในเรื่องส่วนตัว
             ๕.๕ ร้อยละ ๘๐ ยอมรับว่า เคยรับทรัพย์สิน ในหน้าที่
              ๕.๖ ร้อยละ ๙๓ ยอมรับว่า เคยลอกการบ้าน
              ๕.๗ ร้อยละ ๖๐ ยอมรับว่า เคยทำผิดกฎจราจร
              ๕.๘ ร้อยละ ๓๔ ยอมรับว่าเคยถูกรีดไถ จากข้าราชการ
              ๕.๙ ร้อยละ ๒๔ ยอมรับว่า ว่าเคยรับเงิน นักการเมือง เลือกตั้ง
     ๕.๑๐ ร้อยละ ๒๐ ยอมรับว่า เคยให้สิทธิ์พืเศษ  แก่พี่น้อง
๖. ทำมไมคนต้องคอร์รัปชั่น
     ๖.๑ ต้องการสำเร็จสูงสุด ในชีวิต
     ๖.๒ ต้องการการยกย่องและยอมรับ
     ๖.๓ ต้องการเป็นเจ้าของ
     ๖.๔ ต้องการ ปลอดภัย และมั่นคง
๗. ทำไมสามารถทุจริต ได้
    ๗.๑ ไม่พอเพียง ไม่ซื่อสัตย์
    ๗.๒  มีโอกาส
   ๗.๓ มีปัญหาการเงิน
๘. สาเหตุที่ทุจริต
    ๘.๑ มีความโลภ 
๘.๒ มีโอกาส 
๘.๓ ขาดจริยธรรม
๘.๔ รู้ว่าเสี่ยง แต่คุ้ม
๙. รูปแบบคอร์รัปชั้น
   ๙.๑ เรียกเงินใต้โต๊ะ
        ๙.๒ ค่าตอมมิชชั่น
   ๙.๓ สินบน ผูกขาดโครงการ
   ๙.๔ การเล่นพวก
   ๙.๕ การใช้อำนาจช่วยพี่น้อง
๑๐.  การแก้ไขการทุจริต
   ๑๐.๑ เริ่มจากตัวเอง
   ๑๐.๒ ปลุกใจ คนรุ่นใหม่
   ๑๐.๓ ปลูกฝังความถูกต้อง
         ๑๐.๔ จัดตั้งชมรมสตรอง จิตพอเพียง ต้านทุจริต ทั้งประเทศ
๑๑. ทำตัวเป็นแบบอย่าง
   ๑๑.๑ ทำประโยชน์ให้ส่วนรวม
   ๑๑.๒ ไม่ทนต่อการทุจริต
   ๑๑.๓ เป็นแบบอย่าง
๑๒ ปราบปราม เป็นหน้าที่ ของ ป.ป.ช.