ชื่อ-ที่อยู่คณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร

 

ที่

รูปภาพ

ชื่อ-นามสกุล

ที่อยู่

หมายเหตุ

นายสันติ   อภัยราช

ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร

 

 

 

 

๒๐๒/๑๔ หมู่ที่ ๓ ตำบลนครชุม

อำเภอเมืองกำแพงเพชร

จ.กำแพงเพชร  ๖๒๐๐๐

โทร. ๐๕๕-๗๓๘๘๒๔

มือถือ ๐๘๑-๔๗๕๕๕๕๗

โทรสาร ๐๕๕-๗๓๘๘๒๔

 

นายไพศาล   เรียนทัพ

ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองกำแพงเพชร

 

 

 

๑๑/๑๕  หมู่ที่ ๓ ตำบลนครชุม

อำเภอเมืองกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร ๖๒๐๐๐

โทร. ๐๕๕-๗๙๙๐๒๗

มือถือ ๐๘๙-๘๕๖๙๔๕๔

 

นายอุดมทรัพย์  นาคพงษ์

ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอคลองลาน

ที่ทำการกำนันตำบลคลองน้ำไหล

๙๙๐/๒ หมู่ที่ ๒๒

ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน

จังหวัดกำแพงเพชร  ๖๒๑๘๐

โทร. ๐๕๕-๗๘๖๙๘๐

มือถือ ๐๘๑-๘๘๖๒๗๒๒

 

 

ที่

รูปภาพ

ชื่อ-นามสกุล

ที่อยู่

หมายเหตุ

นายสวัสดิ์      มุ่งงาม

ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอปางศิลาทอง

๔๒๔/๑  หมู่ที่ ๕ ตำบลโพธิ์ทอง

อำเภอปางศิลาทอง

จังหวัดกำแพงเพชร ๖๒๑๒๐

โทร.๐๕๕-๗๒๗๒๓๐

มือถือ ๐๘๑-๕๓๒๗๗๒๑

โทรสาร ๐๕๕-๗๒๗๑๕๙

 

นายเกรียงศักดิ์  รักพานิชมณี

ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขาณุวรลักษบุรี

๗๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลป่าพุทรา

อำเภอขาณุวรลักษบุรี

จังหวัดกำแพงเพชร ๖๒๑๓๐

โทร.๐๕๕-๗๗๙๒๙๙

มือถือ ๐๘๑-๗๒๗๘๖๙๙ ,๐๘๐-๕๐๖๖๙๙๙

โทรสาร ๐๕๕-๗๒๕๓๖๐

ท่าทรายกุ่ยหลี่ฮง

๙๙/๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลยางสูง

อำเภอขาณุวรลักษบุรี

จังหวัดกำแพงเพชร ๖๒๑๓๐

โทร ๐๕๕-๗๗๙๓๙๙

นายดอกรัก  สมนึก

ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอทรายทองวัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา

ตำบลถาวรวัฒนา อำเภอทรายทองวัฒนา

จังหวัดกำแพงเพชร  ๖๒๑๙๐

โทร. ๐๕๕-๗๐๑๐๑๖

มือถือ  ๐๘๙-๙๐๗๕๔๘๕

 

 

 

 

ที่

รูปภาพ

ชื่อ-นามสกุล

ที่อยู่

หมายเหตุ

นายธำรงค์   จันคง

ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอลานกระบือ

 

เทศบาลตำบลลานกระบือ

๙/๑ หมู่ ๘ ตำบลลานกระบือ

อำเภอลานกระบือ

จังหวัดกำแพงเพชร ๖๒๑๗๐

มือถือ ๐๘๙-๘๕๖๑๗๔๔

 

 

นางสุมาลี    อินทอง

ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอไทรงาม

หจก.โรงสีข้าวแม่ทองคำ

๔๐๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม

จังหวัดกำแพงเพชร ๖๒๑๕๐

โทร. ๐๕๕-๗๙๑๑๕๗

มือถือ ๐๘๗-๗๓๐๗๐๑๔

โทรสาร ๐๕๕-๗๙๑๐๑๒

 

นายจุลพันธ์     ทับทิม

ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอพรานกระต่าย

 

 

 

 

๓๓/๑๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลพรานกระต่าย

อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร ๖๒๑๑๐

โทร. ๐๕๕-๗๑๒๕๔๓

มือถือ ๐๘๑-๗๘๕๒๘๕๓

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

 

 

ที่

รูปภาพ

ชื่อ-นามสกุล

ที่อยู่

หมายเหตุ

๑๐

นางมยุรี    ทรัพย์ประสม

ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอคลองขลุง

 

 

 

๑๔๗ หมู่ที่ ๑๐ บ้านตลาดคลองขลุง

ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง

จังหวัดกำแพงเพชร ๖๒๑๒๐

โทร. ๐๕๕-๗๘๑๐๖๑-๒

มือถือ ๐๘๑-๗๘๕๑๑๘๙

โทรสาร ๐๕๕-๗๘๑๐๖๒

เทศบาลตำบลคลองขลุง

เลขที่ ๙๙๙ หมู่ที่ ๒

ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ๖๒๑๒๐

โทร. ๐๕๕-๗๘๑๐๑๑

โทรสาร ๐๕๕-๗๘๑๗๙๙

๑๑

นายสุวิทย์       รัตนากร

ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบึงสามัคคี

 

 

 

๑๙ หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่งสนุ่น

ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี 

จังหวัดกำแพงเพชร  ๖๒๒๑๐

โทร. ๐๕๕-๗๓๓๐๘๑

มือถือ ๐๘๖-๒๑๒๑๔๕๖, ๐๘๓-๙๖๒๔๔๘๘

 

 

๑๒

นายบุญส่ง    บุตรดี

ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอโกสัมพีนคร

 

 

 

ที่ทำการกำนันตำบลลานดอกไม้ตก

หมู่ที่ ๔ ตำบลลานดอกไม้ตก

อำเภอโกสัมพีนคร

จังหวัดกำแพงเพชร  ๖๒๐๐๐

โทร.

มือถือ ๐๘๑-๘๘๘๓๘๗๐

 

 

 

ที่

รูปภาพ

ชื่อ-นามสกุล

ที่อยู่

หมายเหตุ

๑๓

นายสังวรณ์   กรพิทักษ์

กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร

 

๖ หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าพุทรา

อำเภอขาณุวรลักษบุรี

จังหวัดกำแพงเพชร ๖๒๑๓๐

โทร. ๐๕๕-๗๒๕๒๐๑

มือถือ ๐๘๙-๕๖๓๕๒๑๙

 

 

๑๔

นายมาณพ   ศิริไพบูลย์

กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร

 

 

 

 

๘๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลนครชุม

อำเภอเมืองกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร ๖๒๐๐๐

โทร.

มือถือ ๐๘๐-๖๘๙๑๓๓๒

 

๑๕

 

นายเกียรติชัย   ติรณศักดิ์กุล

กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร

 

 

 

 

ร้าน TKC มอเตอร์

๕๕๕/๓ ถนนเจริญสุข ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร ๖๒๐๐๐

โทร. ๐๕๕-๗๑๒๕๐๒

 

 

 

ที่

รูปภาพ

ชื่อ-นามสกุล

ที่อยู่

หมายเหตุ

๑๖

นายบุญยืน   เนียมรัตน์

กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร

 

๑๓ ซอย ๔ ถนนเทศา ๑ ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร ๖๒๐๐๐

โทร. ๐๕๕-๗๒๒๔๑๙

มือถือ ๐๘๑-๒๘๑๓๓๗๔

โทรสาร ๐๕๕-๗๐๕๐๓๒

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง

อำเภอเมืองกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร ๖๒๐๐๐

โทร. ๐๕๕-๗๐๕๐๓๓

โทรสาร ๐๕๕-๗๐๕๐๗๒

๑๗

นายเรืองศักดิ์   แสงทอง

กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร

 

๓๐ ถนนราชดำเนิน ๑ ซอย ๗

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร ๖๒๐๐๐

โทร. ๐๕๕-๗๑๑๗๐๖

มือถือ ๐๘๙-๙๕๗๔๒๒๐

E-mail R.eung@hotmail.com

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม

หมู่ที่ ๓ ตำบลนครชุม

อำเภอเมืองกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร ๖๒๐๐๐

โทร.๐๕๕-๗๙๙๐๓๕

๑๘

นายวันเชิด   กิตติขจร

 กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร

 

๑๑๒/๑ หมู่ ๔ ตำบลนครชุม

อำเภอเมืองกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร ๖๒๐๐๐

โทร. ๐๕๕-๗๙๙๑๕๗

มือถือ ๐๘๙-๘๓๙๕๘๘๑

 

 

 

 

ที่

รูปภาพ

ชื่อ-นามสกุล

ที่อยู่

หมายเหตุ

๑๙

 

นายมะลิน   พูลเขียว

กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร

 

 

หมู่ที่ ๕  ตำบลนครชุม

อำเภอเมืองกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร ๖๒๐๐๐

 

 

 

 

 

 

๒๐

นางประจวบ   เกษรา

กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร

 

 

 

โรงเรียนวรนาทวิทยากำแพงเพชร

๔๑ ถนนเทศบาล ๑ ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร ๖๒๐๐๐

โทร. ๐๕๕-๗๑๑๗๒๗

มือถือ ๐๘๑-๖๘๘๓๑๐๔

 

 

 

๒๑

นางสุปราณี   แสงทอง

กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร

 

 

 

๓๐ ถนนราชดำเนิน ๑ ซอย ๗

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร ๖๒๐๐๐

โทร. ๐๕๕-๗๑๑๗๐๖

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่

รูปภาพ

ชื่อ-นามสกุล

ที่อยู่

หมายเหตุ

๒๒

 

 

 

 

 

นางนงลักษณ์   เพ็งดิษฐ์

เลขาธิการสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร

 

 

 

 

 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร

ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร (ชั้น ๓)

ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย

ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร ๖๒๐๐๐

โทร. ๐๕๕-๗๐๕๐๘๙

มือถือ ๐๘๙-๙๖๑๘๗๕๔

 

 

 

๒๓

 

 

 

นางเตือนใจ   ถมอินทร์

ผู้ช่วยเลขาธิการสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร

ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร (ชั้น ๓)

ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย

ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร ๖๒๐๐๐

โทร. ๐๕๕-๗๐๕๐๘๙

มือถือ ๐๘๑-๙๖๒๘๔๐๗